0.00 %
Beursvisie
Lees meer
DE GOLDEN CROSSES BELEGGINGSMETHODE
Lees meer
Grafiek van de dag
Lees meer

Disclaimer

Op basis van jarenlange ervaring en expertise stelt Golden Crosses haar analyses op. Alles wat in de Beursvisie wordt geschreven en tijdens de cursussen, lezingen en afspraken wordt gecommuniceerd, wordt met de nodige zorgvuldigheid geformuleerd. Alle verstrekte informatie is uitsluitend aan Nederlandse afnemers gericht en is geen beleggingsadvies of aanbeveling tot aankoop of verkoop van financiële producten of enige andere beleggingsdienst in de zin van artikel 1:1 van de wet op het financieel toezicht.

Alle informatie die Golden Crosses gebruikt, wordt ontleend uit betrouwbaar geachte bronnen en zijn publiekelijk toegankelijk. De juistheid, volledigheid en geschiktheid van de genoemde feiten, gegevens, meningen, verwachtingen en uitkomsten zijn niet de verantwoordelijkheid van Golden Crosses. Er wordt geen garantie gegeven omtrent de juistheid en volledigheid, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend. Golden Crosses aanvaardt dan ook nadrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van de onjuistheid en/of onvolledigheid van de betreffende informatie. Dit geldt voor alle schades in de breedste zin van het woord.

De gegeven inzichten kunnen onder andere als gevolg van veranderde marktomstandigheden en/of economische ontwikkelingen te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Golden Crosses kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet uitkomen van prognoses of koersverwachtingen. Uiteraard is het de intentie van Golden Crosses om zoveel mogelijk goede aanbevelingen te geven, waar de afnemer voor zijn dagelijks beleggingsbeleid gebruik van kan maken.

Daarbij geldt dat alle aanbevelingen inzake de aantrekkelijkheid van bepaalde effecten niet gezien dienen te worden als een aanbod om effecten en/of andere zakelijke waarden te kopen of te verkopen, noch als een uitnodiging of aansporing tot het doen van enige investering.

Alle communicatie is generiek van aard en houdt geen rekening met de specifieke beleggingsdoelstellingen, de persoonlijke financiële situatie, kennis en ervaring en beleggingshorizon van de betreffende afnemer. Alle informatie mag dan ook niet worden aangemerkt als een persoonlijk advies. De afnemer moet voor zichzelf een oordeel vormen, of zijn of haar gekwalificeerd adviseur raadplegen om te overleggen of het effect dat in de publicaties wordt genoemd voor hem of haar passend is en in overeenstemming is met zijn of haar doelrisicoprofiel.

Golden Crosses is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de afnemer zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk ten aanzien van afnemers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van kennis, informatie of gegevens door middel van deze dienst, en dit zelfs indien Golden Crosses gewaarschuwd werd voor zulke schade.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten behoeve van directeuren of medewerkers van Golden Crosses, onder wie  personen die zijn betrokken bij het opstellen of de uitgifte van publicaties.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst. De afnemer wordt erop gewezen dat aan beleggen financiële risico's verbonden zijn.

Opinies, feiten en meningen kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. De verspreiding van alle uitingen van Golden Crosses in andere jurisdicties dan in Nederland is mogelijk aan restricties onderhevig en de afnemer dient zelf de restricties te achterhalen.

Golden Crosses verbiedt het geheel of gedeeltelijk verspreiden van alle uitingen of berichten van Golden Crosses en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de acties van derden op grond van inzichten van Golden Crosses.

De vermelde koersen van de in de publicaties genoemde effecten gelden per aangegeven datum en vormen geen garantie dat de afnemer tegen deze koersen transacties kan laten uitvoeren. Golden Crosses en haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, speciale of incidentele schade, gevolgschade of gederfde winst, die op enigerlei wijze het gevolg is van de in de publicaties opgenomen informatie.

Golden Crosses streeft er naar om de website www.goldencrosses.nl continue toegankelijk te laten zijn. Golden Crosses draagt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen, op welke wijze en grondslag dan ook, voor het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website en daarmee indirect de nieuwsbrief. De website kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. De informatie op de website en de tekst in deze disclaimer specifiek kan zonder aankondiging van reden wijzigen.

Als u via de website www.goldencrosses.nl naar een website van een andere organisatie gaat, dan draagt Golden Crosses geen verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de informatie die op deze andere websites staat vermeld. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de afnemer.

Het intellectueel eigendom van alle publicaties van Golden Crosses behoort toe aan Golden Crosses.

Golden Crosses staat niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.

NIEUWS

Twitter