0.00 %
Beursvisie
Lees meer
DE GOLDEN CROSSES BELEGGINGSMETHODE
Lees meer
Grafiek van de dag
Lees meer

Voorwaarden


Onderstaand treft u onze algemene voorwaarden aan. U kunt de pdf-versie hier lezen.


Definities

Cliënt: de natuurlijk- of rechtspersoon die een abonnement afsluit via de website www.goldencrosses.nl of een andere dienstverleningsvorm afneemt van Golden Crosses B.V.
(hierna te noemen: Golden Crosses).

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Golden Crosses en Cliënt, krachtens welke Cliënt toegang krijgt tot de gekozen dienstverlening van Golden Crosses.

Identificatiecode(s): de combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord welke Cliënt toegang geeft tot het abonnementsgedeelte van de website www.goldencrosses.nl van Golden Crosses.

Overige geïnteresseerden: de natuurlijke- of rechtspersonen die geen actieve overeenkomst hebben afgesloten bij Golden Crosses, maar berichtgevingen en uitingen van Golden Crosses volgen.

Persoonlijke gegevens: alle gegevens die de natuurlijke- of rechtspersoon zelf opgeeft en die informatie bevatten over de natuurlijke- of rechtspersoon, waarbij die persoon identificeerbaar is.

De website: www.goldencrosses.nl.

Beursvisie: periodieke nieuwsbrief met algemene beschouwingen over de beurs en economie. De Beursvisie is digitaal beschikbaar op de website (hierna te noemen: Nieuwsbrief).


Reiskostenvergoeding: onkostenvergoeding voor vervoer en reistijd. Deze wordt bepaald door de retourafstand van het vestigingsadres van Golden Crosses tot de locatie van de afspraak.

Artikel 1 Algemene bepalingen
1.    Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door Golden Crosses, statutair gevestigd te Hooge Zwaluwe en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61850217.
2.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Golden Crosses aangeboden diensten en overeenkomsten.
3.    Voor de dienstverlening van Golden Crosses is geen vergunning vereist van de
Autoriteit Financiële Markten (AFM) zoals opgenomen in de Wet financieel toezicht (Wft).

Artikel 2 De dienstverlening
1.    Golden Crosses biedt via een overeenkomst Cliënt de mogelijkheid om via de website in een beveiligde omgeving de nieuwsbrief te raadplegen. De selectielijst “Fondsen & Trackers” zal ook beschikbaar zijn binnen deze beveiligde omgeving. Tevens kunnen Cliënt en overige geïnteresseerden zich aanmelden voor de cursus “Geld & Effecten”, een persoonlijke afspraak, een lezing of andere dienstverleningsvorm.
2.    De door Golden Crosses gepubliceerde nieuwsbrieven, toelichtingen, informatie, onderbouwingen, etc. houden geen (in)direct concreet en persoonlijk beleggingsadvies in voor Cliënt en overige geïnteresseerden. Alsmede geen aanbeveling tot het doen aanschaffen of verkopen van bepaalde beleggingen en/of overige investeringen.
3.    Het staat Cliënt en overige geïnteresseerden geheel vrij om signalen en/of macro-economische beschouwingen voor zijn of haar eigen beleggingsportefeuille op te volgen. Mocht Cliënt twijfelen om een wijziging door te voeren met betrekking tot de eigen beleggingsportefeuille, dan is het verstandig om vooraf professioneel advies van een gecertificeerde beleggingsadviseur in te winnen.
4.    Cliënt of overige geïnteresseerden zijn zelf verantwoordelijk voor het samenstellen en beheren van zijn of haar persoonlijke beleggingsportefeuille. Cliënt of overige geïnteresseerden handelen voor eigen rekening en risico inzake zijn of haar persoonlijke beleggingsportefeuille. Golden Crosses verleent geen persoonlijk beleggingsadvies aan Cliënt.

Artikel 3 Aanvang en duur van de overeenkomst
1.    De overeenkomst met Golden Crosses komt tot stand op het moment dat Cliënt via de website een gekozen abonnementsperiode voor de nieuwsbrief heeft ingediend, vervolgens heeft betaald en Golden Crosses de aanvraag vervolgens heeft geaccepteerd en bevestigd. Voor de overige dienstverleningsvormen geldt dezelfde procedure, met die uitzondering dat de overeenkomst naast de website ook schriftelijk tussen Golden Crosses en Cliënt tot stand kan komen. Cliënt dient te allen tijde vooraf de algemene voorwaarden te hebben gelezen en voor akkoord te hebben verklaard.
2.    De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals Cliënt vooraf heeft aangegeven. Na het verstrijken van de voornoemde periode wordt de overeenkomst beëindigd.
3.    Cliënt krijgt bij een overeenkomst op de nieuwsbrief of overeenkomst voor de dienst Golden Crosses Premium vroegtijdig een bericht dat de einddatum van de overeenkomst nadert. Cliënt krijgt gelijktijdig een verlengingsvoorstel.
4.    Golden Crosses behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke
ingang te beëindigen, dan wel te ontbinden indien Cliënt zich niet houdt aan één of
meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, of daarmee in strijdt handelt.

Artikel 4 Overdracht en beschikbaar stellen rechten en plichten
Het is Cliënt niet toegestaan de rechten en plichten voortvloeiende uit de overeenkomst aan derden over te dragen of beschikbaar te stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Golden Crosses. Hieronder uitdrukkelijk mede inbegrepen de persoonlijke toegangscode alsmede de persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord van Cliënt.

Artikel 5 Vergoedingen, aanbiedingen en betalingsverplichting Cliënt
1.    Voor haar diensten brengt Golden Crosses Cliënt een vergoeding in rekening. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de gekozen dienst.
2.    De actuele vergoeding voor nieuwe overeenkomsten staan vermeld op de website.
De genoemde tarieven zijn excl. btw. Als door een kennelijke typefout of een technische
storing het tarief of andere algemene voorwaarden van de dienstverleningsvormen verkeerd is weergegeven op de website en tegen die verkeerd weergegeven tarieven of algemene voorwaarden is betaald, dan kan Golden Crosses een dergelijke dienstverlening weigeren uit te voeren. Tarieven zijn geldig op het moment van publicatie op de website, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.    De vergoeding per overeenkomst is bij vooruitbetaling verschuldigd, tenzij uitdrukkelijk anders weergegeven.
4.    Bij tussentijdse opzegging van de overeenkomst van de vooraf door Cliënt aangegeven tijdsperiode, wordt de eventueel niet-gebruikte en reeds betaalde resterende overeengekomen termijn niet gerestitueerd.
5.    De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van de algemene voorwaarden en betaling van het verschuldigde tarief via iDEAL of via bancaire overschrijving. De vergoeding voor de nieuwsbrief kan alleen worden betaald via iDEAL, tenzij Cliënt met Golden Crosses anders is overeengekomen.
6.    Voor vergoedingen van Cliënt aan Golden Crosses, die anders betaald worden dan via iDEAL, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
7.    Het is Cliënt uitdrukkelijk niet toegestaan de betaling van vergoedingen op te schorten dan wel met een ander bedrag te verrekenen.
8.    Indien Cliënt in gebreke blijft met de tijdige betaling van de verschuldigde vergoedingen,
behoudt Golden Crosses zich het recht voor de dienstverleningsvorm te weigeren en/of toegang tot de beveiligde website te blokkeren. Alvorens Cliënt de toegang tot de beveiligde website te blokkeren, wordt Cliënt door Golden Crosses in gebreke gesteld.
9.    In het geval Cliënt in verzuim is met de volledige betaling van de door Golden Crosses aan Cliënt gefactureerde bedragen dan is Cliënt aan Golden Crosses (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:
Golden Crosses maakt aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Golden Crosses wordt voldaan.
10.    Gebruikersnaam en wachtwoord zullen worden geblokkeerd indien Cliënt conform het voorgaande lid geen toegang meer heeft tot de website. De toegang wordt pas vrijgegeven na ontvangst van de verschuldigde vergoedingen.
11.    Alle aanbiedingen op de website zijn altijd eenmalig, vrijblijvend en geldig
gedurende de in die aanbieding vermelde termijn. Indien niet expliciet een termijn is
genoemd, is de aanbieding geldig gedurende 14 dagen. Van aanbiedingen kan slechts gebruik worden gemaakt indien Cliënt gedurende drie maanden voorafgaand aan de betreffende aanbieding geen Cliënt was van Golden Crosses.
12.    Golden Crosses is gerechtigd de vergoedingen voor haar dienstverleningsvormen te verhogen. Prijsverhogingen gaan in met ingang van de eerstvolgende nieuwe termijn van de overeenkomst. De tarieven vermeld in aanbiedingen gelden niet voor de lopende overeenkomsten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 6 Herroepingsrecht
1.    Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een product of dienst via de website heeft Cliënt het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Binnen deze veertien dagen kan Cliënt de aankoop herroepen, zodat Cliënt zijn geld terug ontvangt.
2.    Bij levering van het product Nieuwsbrief:
Golden Crosses biedt Cliënt deze bedenktijd niet aan. Via het product Nieuwsbrief beschikt Cliënt per direct over de meest actuele Golden Crosses Beleggingsportefeuille en de Selectielijst Fondsen & Trackers. Deze informatie behoort tot de unique selling points van Golden Crosses en is alleen beschikbaar voor betalende abonnees. Voordat Cliënt via iDEAL tot betaling van het abonnement overgaat, wordt aan Cliënt gevraagd akkoord te gaan met het niet herroepen van de overeenkomst.
Door de optie voor akkoord  aan te vinken geeft Cliënt te kennen direct gebruik te willen maken van het abonnement op de Nieuwsbrief en krijgt Cliënt volledige toegang tot het abonnementsgedeelte van de website. Cliënt neemt met het aanvinken van de optie uitdrukkelijk afstand van de wettelijke bedenktijd. Cliënt verliest daarmee de mogelijkheid tot herroeping van de overeenkomst. Cliënt ontvangt direct na afronding van de betaling via iDEAL een e-mail waarin wordt bevestigd dat Cliënt afstand heeft gedaan van de bedenktijd.
3.    Bij levering van de dienst cursus en/of cursusmodule in fysieke vorm/op locatie:
Bij levering van de dienst cursus en/of cursusmodule heeft Cliënt de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst. Om gebruik te maken van zijn/haar herroepingsrecht, dient Cliënt Golden Crosses via een ondubbelzinnige verklaring (per brief of e-mail) op de hoogte te stellen van zijn/haar beslissing om de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling van Cliënt betreffende zijn/haar uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden c.q. versturen voordat de herroepingstermijn is verstreken.
4.    Cliënt heeft geen recht op ontbinding als de cursus en/of cursusmodule door Golden Crosses met instemming van Cliënt is begonnen, voordat de termijn van veertien werkdagen is verstreken.
5.    Bij levering van digitale producten en diensten zoals een online lezing, cursus (module) beleggen en/of webinar:
Golden Crosses biedt Cliënt deze bedenktijd niet aan. Via de diverse digitale producten en diensten van Golden Crosses beschikt Cliënt per direct over de kennis en beleggingsvisie van Golden Crosses. Deze informatie behoort tot de unique selling points van Golden Crosses en is alleen beschikbaar voor betalende abonnees. Voordat Cliënt via iDEAL tot betaling van digitale producten of diensten overgaat, wordt aan Cliënt gevraagd akkoord te gaan met het niet herroepen van de overeenkomst. Door de optie voor akkoord aan te vinken geeft Cliënt te kennen direct gebruik te willen maken van de digitale producten en diensten en krijgt Cliënt volledige toegang daartoe. Cliënt neemt met het aanvinken van de optie uitdrukkelijk afstand van de wettelijke bedenktijd. Cliënt verliest daarmee de mogelijkheid tot herroeping van de overeenkomst. Cliënt ontvangt direct na afronding van de betaling via iDEAL een digitale factuur waarin wordt bevestigd dat Cliënt afstand heeft gedaan van de bedenktijd.

Artikel 7 Annulering product of dienst      
Bij annulering van de cursus en/of cursusmodule in fysieke vorm/op locatie:
1.    Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde cursus of een bepaalde cursusmodule naar het oordeel van Golden Crosses onvoldoende is, staat het Golden Crosses vrij om de betreffende cursus of cursusmodule te annuleren of met Cliënt een andere cursuslocatie, andere datum en/of ander tijdstip overeen te komen. Indien Golden Crosses en Cliënt geen overeenstemming bereiken over deze wijzigingen, dan heeft Cliënt het recht de betreffende cursus en/of cursusmodule kosteloos te annuleren.
2.    Indien Cliënt voor aanvang van een cursusmodule verhinderd is, is het sturen van een vervanger toegestaan.
3.    Voorafgaand aan de aanvang van de cursus en/of cursusmodule heeft Cliënt het recht de betreffende cursus en/of cursusmodule te annuleren. De annulering kan uitsluitend per brief of e-mail plaatsvinden. Als moment van ontvangst door Golden Crosses van de annulering geldt in het geval van (i) een brief: de datum van de poststempel, en (ii) een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) cursus en/of cursusmodule geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering.
a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de cursus en/of cursusmodule is Cliënt geen annuleringskosten verschuldigd.
b. bij annulering tussen twee maanden en twee weken voor aanvang van de cursus en/of cursusmodule is Cliënt 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd met een minimum van € 50,-;
c. bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de cursus en/of cursusmodule is Cliënt de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
4.    Bij annulering van een afspraak en/of lezing in fysieke vorm/op locatie:
Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde lezing naar het oordeel van Golden Crosses onvoldoende is, staat het Golden Crosses vrij om de betreffende lezing te annuleren of met Cliënt een andere locatie, andere datum en/of ander tijdstip overeen te komen. Indien Golden Crosses en Cliënt geen overeenstemming bereiken over deze wijzigingen, dan heeft Cliënt het recht de betreffende lezing kosteloos te annuleren.
5.    Indien Cliënt voor aanvang van een lezing verhinderd is, is het sturen van een vervanger toegestaan.
6.    Voorafgaand aan de aanvang van een afspraak en/of lezing heeft Cliënt het recht de betreffende afspraak en/of lezing te annuleren. De annulering kan uitsluitend per brief of e-mail plaatsvinden. Als moment van ontvangst door Golden Crosses van de annulering geldt in het geval van (i) een brief: de datum van de poststempel, en (ii) een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) afspraak en/of lezing geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering.
a. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de afspraak en/of lezing is Cliënt geen annuleringskosten verschuldigd;
b. bij annulering tussen twee maanden en één maand voor aanvang van de afspraak en/of lezing is Cliënt geen annuleringskosten verschuldigd. Mocht Golden Crosses echter tijd geïnvesteerd en/of kosten gemaakt hebben ten behoeve van de afspraak en/of lezing, dan dient Client de geïnvesteerde tijd en/of reeds gemaakte kosten te vergoeden. Voor de reeds geïnvesteerde tijd zal het uurtarief van de “persoonlijke beurscoach” gelden;
c. bij annulering korter dan één maand voor aanvang van de afspraak en/of lezing is Cliënt 50% van de overeengekomen prijs verschuldigd;
d. bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de afspraak en/of lezing is Cliënt de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 8 Persoonsgegevens
1.    Golden Crosses gebruikt de door Cliënt verstrekte persoonsgegevens voor het aangaan van de overeenkomst en het beheer van diens beveiligde omgeving, indien Cliënt gebruik maakt van de Nieuwsbrief. Uitsluitend Cliënt of geïnteresseerden met een abonnement hebben toegang tot de beveiligde omgeving. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, dan wel indien een wettelijk voorschrift Golden Crosses hiertoe verplicht. Voor het overige worden de persoonsgegevens uitsluitend gebruikt met toestemming van Cliënt en alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
2.    Cliënt verleent Golden Crosses uitdrukkelijk toestemming om de bekende persoonsgegevens te mogen verwerken en te gebruiken ten behoeve van het nakomen van de verplichtingen uit de overeenkomst. Tevens verleent Cliënt toestemming om de
gegevens op te nemen in een databestand. Deze gegevens worden steeds met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen opgeslagen en beheerd.
3.    Golden Crosses spant zich in om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten
1.    De aangeboden informatie binnen de beveiligde omgeving van de website is uitsluitend voor eigen gebruik van Cliënt. De rechten van het intellectuele eigendom op de website berusten uitsluitend bij Golden Crosses en/of de rechthebbende.
2.    De aangeboden informatie binnen de beveiligde c.q. verborgen omgeving van het YouTube kanaal van Golden Crosses is uitsluitend voor eigen gebruik van Cliënt. De rechten van het intellectuele eigendom op het Golden Crosses YouTube kanaal berusten uitsluitend bij Golden Crosses en/of de rechthebbende.
3.    Het is Cliënt niet toegestaan informatie van de Golden Crosses website en/of het YouTube kanaal te kopiëren, te downloaden, op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of beschikbaar te stellen door middel van een link tussen de website/het YouTube kanaal en een andere webpagina, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Golden Crosses, behoudens voor eigen gebruik.
4.    Iedere inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht, zoals omschreven in lid 2 van dit
artikel, is strafbaar; daarnaast behoudt Golden Crosses zich het recht voor haar schade,
dan wel de schade van de rechthebbende, te verhalen op Cliënt en overige geïnteresseerden indien sprake is van ongeoorloofd gebruik van de gepubliceerde informatie.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1.    Golden Crosses besteedt de nodige zorg aan de betrouwbaarheid, kwaliteit en actualiteit van de eigen publicaties alsmede de faciliteiten en kwaliteit van haar dienstverleningsvormen. Echter dit biedt geen garanties voor een positief rendement van de persoonlijke beleggingsportefeuilles van Cliënt. Derhalve aanvaardt Golden Crosses geen enkele aansprakelijkheid.
2.    Golden Crosses is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd of onrechtmatig gebruik door Cliënt, dan wel een derde die door toedoen van Cliënt, dan wel anderszins toegang heeft verkregen tot de gegevens van Cliënt.
3.    Golden Crosses is niet aansprakelijk voor de onbereikbaarheid van haar website alsmede voor schade die het gevolg is van die onbereikbaarheid.
4.    Golden Crosses streeft er naar om haar Nieuwsbrief tweewekelijks beschikbaar te stellen. Golden Crosses draagt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen, op welke wijze en grondslag dan ook, voor het op enig moment niet beschikbaar zijn van haar Nieuwsbrief.
5.    Golden Crosses is voorts niet aansprakelijk voor alle beleggingsbeslissingen van cliënt of voor de waardeontwikkeling van de persoonlijke beleggingsportefeuille van Cliënt.
6.    Cliënt vrijwaart Golden Crosses van alle aanspraken van derden op schade, de redelijke kosten van juridische bijstand daarbij inbegrepen, die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Cliënt geleverde dienst.

Artikel 11 Reikwijdte Algemene Voorwaarden
1.    Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, (online) diensten en producten of rechtsbetrekkingen met Golden Crosses.
2.    Afwijking van deze Algemene Voorwaarden is alleen mogelijk indien tussen Golden Crosses en Cliënt afwijkende afspraken schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 12 Rechtsgeldigheid
Indien een of meer bepalingen van een overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn, of anderszins hun rechtskracht verliezen, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen treden in overleg om de nietige of vernietigbare of vervallen bepaling dusdanig te wijzigen dat deze bepaling het economische en juridische effect zo dicht als mogelijk benadert.
Artikel 13 Toepasselijk recht
1.    Op alle met Golden Crosses gesloten overeenkomsten, alsmede deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.
2.    De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website. Op verzoek van Cliënt worden de algemene voorwaarden kosteloos toegezonden.

Artikel 13 Toepasselijk recht
1.    Op alle met Golden Crosses gesloten overeenkomsten, alsmede deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.
2.    De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op de website. Op verzoek van Cliënt worden de algemene voorwaarden kosteloos toegezonden.

NIEUWS

Twitter